OPENING CEREMONY

Photogrtaphs by Alessandro Nassiri for Premio Fondazione VAF ©MART Museum, Alessandro Nassiri